Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - v5 't Oortje webshop
Artikel 1: Toepasselijkheid
1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
producten van ’t Oortje.
2 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ’t Oortje is ingestemd.
3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan
uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de
internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ’t Oortje een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
6 ’t Oortje behoudt zich het recht voor deze Algemene
Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
7 Door het gebruik van de internetsite van ’t Oortje en/of het
plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
8 ’t Oortje is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en
andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.
Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten
1 Alle aanbiedingen van ’t Oortje zijn vrijblijvend en zolang de
voorraad strekt.
2 ’t Oortje behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de
prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en ’t Oortje komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van electronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De electronische bestanden van ’t Oortje gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling,
telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de produkten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. ’t Oortje garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en produkten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
Artikel 3: Prijzen en betalingen
1 Alle door ’t Oortje vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s,
inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.
3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de
geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
4 ’t Oortje kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden
indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
6 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende
manieren worden betaald:
◦ Betaling vooraf op bankrekening; de Klant maakt het
verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en eventuele kosten van extra services over ABN AMRO bank rekeningnummer: NL75ABNA0565271172 ten name van ’t Oortje Groningen.
7 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen
12-10-2020
1 of 3

automatisch te vervallen.
Artikel 4: Levering
1 ’t Oortje heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen
worden zo snel mogelijk afgeleverd:
◦ Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de
regel binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling.
2 De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
3 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de
Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.
4 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de
totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende
voorwaarden gelden.
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
1 Het eigendom van produkten gaat pas over, indien de Klant al
hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan ’t Oortje verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de produkten gaat reeds over op het moment dat de produkten door ’t Oortje aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de Klant in gebreke blijft de produkten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Dit geldt ook voor het weigeren van rembourszendingen; in dat geval is de Klant verplicht de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten en rembourskosten te vergoeden. Eventuele retourzendingen aan ’t Oortje zijn voor rekening van de Klant en moeten gefrankeerd en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.
Artikel 6: Ruilen en herroepingsrecht
1 De Klant is verplicht de produkten bij aflevering nauwkeurig te
onderzoeken of de produkten aan de overeenkomst beantwoorden. De
Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en
kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde produkten. Indien
de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u ’t Oortje
daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze
mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
2 Indien is aangetoond dat de produkten niet aan de
overeenkomst beantwoorden, heeft ’t Oortje de keuze de desbetreffende
produkten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe
produkten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
3 Indien u een produkt om welke reden dan ook niet wenst af te
nemen, heeft u het recht het produkt binnen veertien (14) dagen na
aflevering aan ’t Oortje te retourneren. Retourzendingen worden in dit
geval slechts geaccepteerd indien de produkten niet beschadigd of
gebruikt zijn.
4 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in
het vorige lid, dan draagt ’t Oortje zorg voor terugbetaling binnen 14
dagen van het door de Klant aan ’t Oortje betaalde.
5 De kosten voor het terugzenden van de produkten zijn voor
rekening van de Klant.
Artikel 7: Garantie en aansprakelijkheid
1 ’t Oortje geeft drie maanden garantie op de aangekochte
artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.
2 De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van ’t
Oortje.
3 ’t Oortje is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ’t Oortje.
’t Oortje is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade,
indirecte schade en winst- of omzetderving.
4 Indien ’t Oortje, om welke reden dan ook, gehouden is enige
schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het produkt of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
Artikel 8: Overmacht
1 In geval van overmacht is ’t Oortje niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de
2 of 3

verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil
onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
Artikel 9: Intellectueel eigendom
1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de produkten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij ’t Oortje, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan
octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het
aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ’t Oortje, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.
Artikel 10: Persoonsgegevens
1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door
’t Oortje vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
◦ Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
◦ Het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site.
◦ Het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en
acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.
2 ’t Oortje neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregelen wetgeving in acht.
3 ’t Oortje verstrekt geen klantgegevens aan derden.
Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Artikel 12: Diversen
1 ’t Oortje is gevestigd te (9711 NT) Groningen,Oosterstraat 22,
en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 61464082. Het BTW-identificatienummer is NL854352466B01.
2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan ’t Oortje, (9711
NT) Groningen,Oosterstraat 22 of naar het e-mailadres zoals staat aangegeven op de internetsite.
3 Wanneer door ’t Oortje gedurende korte of langere tijd al dan
niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ’t Oortje deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
3 of 3

Artikel 1: Toepasselijkheid
1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
producten van ’t Oortje.
2 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die
voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk
door ’t Oortje is ingestemd.
3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan
uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is
overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een
bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene
Voorwaarden aanvaardt.
5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de
internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met
’t Oortje een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te
staan.
6 ’t Oortje behoudt zich het recht voor deze Algemene
Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
7 Door het gebruik van de internetsite van ’t Oortje en/of het
plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene
Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan
vermeld op de internetsite.
8 ’t Oortje is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en
andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant.
Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van
toepassing.

Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten
1 Alle aanbiedingen van ’t Oortje zijn vrijblijvend en zolang de
voorraad strekt.
2 ’t Oortje behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de
prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke)
voorschriften noodzakelijk is.
3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een
orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is
verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en ’t
Oortje komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van
electronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand
komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De
electronische bestanden van ’t Oortje gelden, voor zover de wet dit
toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling,
telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot
alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de produkten
worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. ’t Oortje
garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en produkten volledig met
de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen
kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of
ontbinding.

Artikel 3: Prijzen en betalingen
1 Alle door ’t Oortje vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s,
inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten,
tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de
internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en
betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de
bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.
3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de
geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die
speciale aanbieding.
4 ’t Oortje kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden
indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het
maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te
begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
6 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende
manieren worden betaald:
◦ Betaling vooraf op bankrekening; de Klant maakt het
verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en
eventuele kosten van extra services over ABN AMRO bank
rekeningnummer: NL75ABNA0565271172 ten name van ’t Oortje
Groningen.
7 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken
na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen
automatisch te vervallen.

Artikel 4: Levering
1 ’t Oortje heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen
worden zo snel mogelijk afgeleverd:
◦ Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de
regel binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling.
2 De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale
termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen
recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te
annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de
overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant
redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in
stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren
dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
3 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de
Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer
beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch
worden gemeld.
4 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de
totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende
voorwaarden gelden.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
1 Het eigendom van produkten gaat pas over, indien de Klant al
hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan ’t Oortje
verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de produkten gaat
reeds over op het moment dat de produkten door ’t Oortje aan de
vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de Klant in gebreke blijft
de produkten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende
schade en kosten voor zijn/haar rekening. Dit geldt ook voor het weigeren
van rembourszendingen; in dat geval is de Klant verplicht de in rekening
gebrachte verzend- en administratiekosten en rembourskosten te
vergoeden. Eventuele retourzendingen aan ’t Oortje zijn voor rekening
van de Klant en moeten gefrankeerd en onder schriftelijke opgaaf van
redenen geschieden.

Artikel 6: Ruilen en herroepingsrecht
1 De Klant is verplicht de produkten bij aflevering nauwkeurig te
onderzoeken of de produkten aan de overeenkomst beantwoorden. De
Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en
kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde produkten. Indien
de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u ’t Oortje
daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze
mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
2 Indien is aangetoond dat de produkten niet aan de
overeenkomst beantwoorden, heeft ’t Oortje de keuze de desbetreffende
produkten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe
produkten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
3 Indien u een produkt om welke reden dan ook niet wenst af te
nemen, heeft u het recht het produkt binnen veertien (14) dagen na
aflevering aan ’t Oortje te retourneren. Retourzendingen worden in dit
geval slechts geaccepteerd indien de produkten niet beschadigd of
gebruikt zijn.
4 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in
het vorige lid, dan draagt ’t Oortje zorg voor terugbetaling binnen 14
dagen van het door de Klant aan ’t Oortje betaalde.
5 De kosten voor het terugzenden van de produkten zijn voor
rekening van de Klant.

Artikel 7: Garantie en aansprakelijkheid
1 ’t Oortje geeft drie maanden garantie op de aangekochte
artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en
deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende
gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid,
waterschade, bevriezing en verontreiniging.
2 De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van ’t
Oortje.
3 ’t Oortje is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei
schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet
of grove schuld aan de kant van ’t Oortje.
’t Oortje is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade,
indirecte schade en winst- of omzetderving.
4 Indien ’t Oortje, om welke reden dan ook, gehouden is enige
schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan
een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het produkt of
de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 8: Overmacht
1 In geval van overmacht is ’t Oortje niet gehouden haar
verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de
verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil
onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar
verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.
Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand,
bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van
toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van
enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder
overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of
verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment
niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9: Intellectueel eigendom
1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele
eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of
andere uitingen met betrekking tot de produkten en/of met betrekking tot
de internetsite berusten bij ’t Oortje, haar toeleveranciers of andere
rechthebbenden.
2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan
octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere
(intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet
octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en
concepten.
3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het
aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele
eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld
verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
toestemming van ’t Oortje, haar toeleveranciers of andere
rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het
product zelf.

Artikel 10: Persoonsgegevens
1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door
’t Oortje vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende
doeleinden:
◦ Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de
bezorging op het juiste afleveradres.
◦ Het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site.
◦ Het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en
acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of
nieuwsbulletins.
2 ’t Oortje neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregelen
wetgeving in acht.
3 ’t Oortje verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en
overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing
zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12: Diversen
1 ’t Oortje is gevestigd te (9711 NT) Groningen,Oosterstraat 22,
en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 61464082. Het
BTW-identificatienummer is NL854352466B01.
2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan ’t Oortje, (9711
NT) Groningen,Oosterstraat 22 of naar het e-mailadres zoals staat
aangegeven op de internetsite.
3 Wanneer door ’t Oortje gedurende korte of langere tijd al dan
niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn
toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving
van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig
recht doen laten gelden op grond van het feit dat ’t Oortje deze
Algemene Voorwaarden soepel toepast.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Artikel 1: Toepasselijkheid
1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
producten van ’t Oortje.
2 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die
voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk
door ’t Oortje is ingestemd.
3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan
uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is
overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een
bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene
Voorwaarden aanvaardt.
5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de
internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met
’t Oortje een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te
staan.
6 ’t Oortje behoudt zich het recht voor deze Algemene
Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
7 Door het gebruik van de internetsite van ’t Oortje en/of het
plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene
Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan
vermeld op de internetsite.
8 ’t Oortje is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en
andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant.
Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van
toepassing.

Artikel 2: Aanbiedingen / overeenkomsten
1 Alle aanbiedingen van ’t Oortje zijn vrijblijvend en zolang de
voorraad strekt.
2 ’t Oortje behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de
prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke)
voorschriften noodzakelijk is.
3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een
orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is
verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en ’t
Oortje komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van
electronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand
komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De
electronische bestanden van ’t Oortje gelden, voor zover de wet dit
toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling,
telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot
alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de produkten
worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. ’t Oortje
garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en produkten volledig met
de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen
kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of
ontbinding.

Artikel 3: Prijzen en betalingen
1 Alle door ’t Oortje vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s,
inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten,
tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de
internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en
betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de
bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.
3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de
geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die
speciale aanbieding.
4 ’t Oortje kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden
indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het
maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te
begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
6 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende
manieren worden betaald:
◦ Betaling vooraf op bankrekening; de Klant maakt het
verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en
eventuele kosten van extra services over ABN AMRO bank
rekeningnummer: NL75ABNA0565271172 ten name van ’t Oortje
Groningen.
7 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken
na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen
automatisch te vervallen.

Artikel 4: Levering
1 ’t Oortje heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen
worden zo snel mogelijk afgeleverd:
◦ Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de
regel binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling.
2 De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale
termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen
recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te
annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de
overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant
redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in
stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren
dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
3 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de
Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer
beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch
worden gemeld.
4 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de
totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende
voorwaarden gelden.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
1 Het eigendom van produkten gaat pas over, indien de Klant al
hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan ’t Oortje
verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de produkten gaat
reeds over op het moment dat de produkten door ’t Oortje aan de
vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de Klant in gebreke blijft
de produkten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende
schade en kosten voor zijn/haar rekening. Dit geldt ook voor het weigeren
van rembourszendingen; in dat geval is de Klant verplicht de in rekening
gebrachte verzend- en administratiekosten en rembourskosten te
vergoeden. Eventuele retourzendingen aan ’t Oortje zijn voor rekening
van de Klant en moeten gefrankeerd en onder schriftelijke opgaaf van
redenen geschieden.

Artikel 6: Ruilen en herroepingsrecht
1 De Klant is verplicht de produkten bij aflevering nauwkeurig te
onderzoeken of de produkten aan de overeenkomst beantwoorden. De
Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en
kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde produkten. Indien
de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u ’t Oortje
daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze
mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
2 Indien is aangetoond dat de produkten niet aan de
overeenkomst beantwoorden, heeft ’t Oortje de keuze de desbetreffende
produkten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe
produkten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
3 Indien u een produkt om welke reden dan ook niet wenst af te
nemen, heeft u het recht het produkt binnen veertien (14) dagen na
aflevering aan ’t Oortje te retourneren. Retourzendingen worden in dit
geval slechts geaccepteerd indien de produkten niet beschadigd of
gebruikt zijn.
4 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in
het vorige lid, dan draagt ’t Oortje zorg voor terugbetaling binnen 14
dagen van het door de Klant aan ’t Oortje betaalde.
5 De kosten voor het terugzenden van de produkten zijn voor
rekening van de Klant.

Artikel 7: Garantie en aansprakelijkheid
1 ’t Oortje geeft drie maanden garantie op de aangekochte
artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en
deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende
gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid,
waterschade, bevriezing en verontreiniging.
2 De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van ’t
Oortje.
3 ’t Oortje is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei
schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet
of grove schuld aan de kant van ’t Oortje.
’t Oortje is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade,
indirecte schade en winst- of omzetderving.
4 Indien ’t Oortje, om welke reden dan ook, gehouden is enige
schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan
een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het produkt of
de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 8: Overmacht
1 In geval van overmacht is ’t Oortje niet gehouden haar
verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de
verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil
onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar
verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.
Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand,
bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van
toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van
enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder
overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of
verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment
niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9: Intellectueel eigendom
1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele
eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of
andere uitingen met betrekking tot de produkten en/of met betrekking tot
de internetsite berusten bij ’t Oortje, haar toeleveranciers of andere
rechthebbenden.
2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan
octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere
(intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet
octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en
concepten.
3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het
aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele
eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld
verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
toestemming van ’t Oortje, haar toeleveranciers of andere
rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het
product zelf.

Artikel 10: Persoonsgegevens
1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door
’t Oortje vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende
doeleinden:
◦ Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de
bezorging op het juiste afleveradres.
◦ Het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site.
◦ Het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en
acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of
nieuwsbulletins.
2 ’t Oortje neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregelen
wetgeving in acht.
3 ’t Oortje verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en
overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing
zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12: Diversen
1 ’t Oortje is gevestigd te (9711 NT) Groningen,Oosterstraat 22,
en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 61464082. Het
BTW-identificatienummer is NL854352466B01.
2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan ’t Oortje, (9711
NT) Groningen,Oosterstraat 22 of naar het e-mailadres zoals staat
aangegeven op de internetsite.
3 Wanneer door ’t Oortje gedurende korte of langere tijd al dan
niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn
toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving
van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig
recht doen laten gelden op grond van het feit dat ’t Oortje deze
Algemene Voorwaarden soepel toepast.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2024 't Oortje webshop | sitemap | rss